algemene voorwaarden Puur therapie en coaching (o.a. Hypnotherapie en EMDR)

Algemene voorwaarden

Onderstaande tekst informeert u over de werkwijze van Puur en geeft u andere belangrijke informatie betreffende de praktijk. Door ondertekening van de Behandelovereenkomst (WGBO) verklaart u dat deze tekst duidelijk is en dat u akkoord gaat met de inhoud ervan.  Hypnotherapie (niet alleen kijken naar het bewuste maar vooral ook naar het onbewuste) en EMDR zijn twee belangrijke pijlers van praktijk Puur.

De begeleiding bestaat uit

  • een (vrijblijvende) kennismaking waarin gekeken wordt of er voldoende vertrouwen is om samen te werken en of de klik er is.
  • een intake (helder krijgen van uw vraag, levensgeschiedenis en gewenste situatie en een toelichting van de werkwijze en hoe het behandelplan wordt opgesteld)
  • de daarop volgende begeleidingssessies: u en/of uw kind werkt samen aan de oplossing of verandering van de problemen of klachten.
  • i.v.t. : een tussen- en eindevaluatie met ouders (en evt. kind/jongere). Bij langere trajecten kunnen er vaker tussentijds oudergesprekken plaatsvinden.

Er wordt een persoonlijk dossier aangelegd met de persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van uw behandeling. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier gesloten en blijft het vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. U heeft recht uw dossier in te zien. U kunt daar met mij een afspraak over maken en het daarna inzien. Naast het recht op inzage heeft u ook het recht feitelijk onjuiste informatie in het dossier te corrigeren of te laten verwijderen.

Wanneer u klachten heeft over de behandeling raad ik u aan dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken. Wanneer dit geen oplossing biedt, kunt u uw klacht wat betreft Hans voorleggen aan de Nederlandse beroepsvereniging voor Hypnotherapie, afdeling Registratie en Tuchtrecht-Instituut.

Per consult (1 uur) wordt een tarief gehanteerd van €75,-. Dit bedrag dient u contant aan het einde van het consult te voldoen dan wel z.s.m. doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur voldaan te worden. Indien u een afspraak wilt annuleren dient dit minstens 24 uur voor de betreffende datum te gebeuren, anders wordt het consult volledig in rekening gebracht. Ook als een verzekering (een deel van) de kosten vergoedt, blijft u verantwoordelijk voor de vergoeding van de kosten.

Ik kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met mijn collega’s om de behandeling te optimaliseren. Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Dat betekent dat ik geen gegevens over u mag verstrekken zonder uw toestemming. Soms is het belangrijk of prettig om met de huisarts of verwijzer te overleggen of hen te informeren. Als u daarmee akkoord gaat, kunt u de behandelovereenkomst WGBO ondertekenen.