Algemene voorwaarden trainingen en workshops

Algemene voorwaarden bij deelname aan trainingen en workshops bij Puur  Versie: 0.1 (januari 2022)

Algemeen

Door deelname aan deze trainingen en workshops gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aanmeldingen

 • Een deelnemer kan zich aanmelden voor een training of workshop door middel van aanmelding via de aanmeldknop op de website van Puur of via mail, app of telefoon.
 • De deelnemer verstrekt juiste en volledige gegevens in de aanmelding. Indien de deelnemer niet voldoet aan deze verplichting, dan is hij/zij zelf daarvoor aansprakelijk.
 • Inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers van de training of workshop is bereikt. Dit maximum aantal staat aangegeven bij de informatie omtrent de training/workshop.
 • Bij voldoende ruimte ontvangt de deelnemer na aanmelding per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
 • Bij onvoldoende deelnemers of bij ziekte van de trainer en geen vervanging mogelijk is, kan Puur en Tzolkind de activiteit verplaatsen naar een andere datum of laten vervallen. De deelnemer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Afmelden

 • Bij trainingen of workshops heeft de deelnemer recht op een bedenktijd van 14 dagen.
 • Als de deelnemer zich wil afmelden voor een training of workshop dan dient hij/zij dit uiterlijk vijf werkdagen voor de betreffende training of workshop te doen via een e-mail aan info@puurtherapie.nl.
 • Wanneer een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan de scholing dan kan na overleg met Puur een vervangende deelnemer worden aangedragen. Ook voor deze vervanger zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Puur houdt zich het recht voor om in geval van niet verschijnen zonder opgaaf van reden een vergoeding aan de deelnemer te vragen van € 85,00. Dit voor administratiekosten en voor kosten voor de gemiste activiteit.

Wijze van deelname aan de training of de workshop

 • Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij met respect omgaat met de trainer, de overige deelnemers, de trainingslocatie en het materiaal.
 • Puur kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • De deelnemer volgt altijd de (veiligheids)instructies van de trainer op.
 • Indien een scholing uit meerdere bijeenkomsten bestaat, wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij bij alle bijeenkomsten aanwezig is.

Trainingslocatie

 • Puur zorgt voor een adequate trainingslocatie en trainingsmateriaal.
 • De trainingen en workshops worden bij Puur of online gehouden, op de locatie in Nijverdal Beethovenlaan 226, tenzij voor de betreffende training of scholing door Puur voor een andere, passende locatie wordt gekozen.

Kosten

 • Aan de training of workshop zijn voor de deelnemer zijn geen extra kosten verbonden, anders dan vermeld in de aanmeldingsprocedure.
 • De deelnemer aan een training of workshop ontvangt geen onkostenvergoeding van Puur noch voor de bestede tijd aan de scholing noch voor reiskosten.
 • De deelnemers ontvangen geen accreditatie.
 • Studiemateriaal die vanuit Puur geleverd wordt, zit bij de prijs inbegrepen.

Intellectuele eigendom en auteursrecht

 • Alle aan deelnemers verstrekte informatie en (trainings)materiaal ten behoeve van de scholing is en blijft eigendom van Puur en is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie.
 • De auteursrechten van het trainingsmateriaal ligt bij Puur hetgeen betekent:  De informatie en het (trainings)materiaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke of privacy gevoelige informatie die tijdens de scholing wordt uitgewisseld, wordt door Puur en de deelnemers vertrouwelijk behandeld.

Melden van aanmerkingen of klachten

Een aanmerking of klacht over de organisatie of inhoud van een training of workshop, dient door de deelnemer direct bij de trainer kenbaar te worden gemaakt. De trainer streeft zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Indien dit niet tot tevredenheid wordt opgepakt dan verwijzen wij naar de klachtenregeling op de website

Wijziging algemene scholingsvoorwaarden

Puur behoudt zich het recht voor om deze algemene scholingsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze worden gepubliceerd op de website.