klachtenprocedure individueel traject

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Een gesprek met de betrokken therapeut/coach/docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe je jouw klacht kunt indienen en binnen welke termijn je een reactie mag verwachten.

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Puur.

1.2. Klant
Elke particuliere afnemer van een dienst van Puur.

2. Indienen van een klacht

Dien jouw klacht zo snel mogelijk schriftelijk/mail in. Om jouw klacht te kunnen beoordelen vragen wij van jou in ieder geval de volgende zaken in je schrijven op te nemen:

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • De datum waarop je jouw schrijven verstuurt
  • Een heldere beschrijving van jouw klacht
  • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die jouw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn jouw klacht te beoordelen.

Jouw klacht kun je sturen naar:

Puur therapie en coaching

Beethovenlaan 226, 7442HH, Nijverdal

Of mailen naar info@puurtherapie.nl

3. Behandeling van jouw klacht

Binnen één week na ontvangst van jouw klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging of per mail. Met deze bevestiging wordt je geïnformeerd bij wie jouw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven ernaar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. Je kunt erop rekenen dat jouw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die jouw klacht behandelt kan je tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

4. Reactie op jouw klacht

Je ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op jouw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

5. Klachten ouder dan 6 maanden

Klachten die gaan over gebeurtenissen langer geleden dan 6 maanden voor het indienen van de klacht, worden niet in behandeling genomen.

6. Klachtbegeleiding

Wij doen er alles aan om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat je het niet eens bent met de afwikkeling. Als de interne klachtenprocedure bij Puur is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid kun je je met het geschil wenden tot een derde onafhankelijke partij.
Deze derde partij zal zijn Jacqueline van der Vegt.  Zij is psycholoog en hypnotherapeut. Per mail te bereiken via  info@jacquelinevandervegt.nl
per post te bereiken via 7523CK  Voortsweg 204 Enschede.
Na het indienen van dit geschil bij de derde partij, streven wij naar een oplossing binnen 4 weken. Puur zal het oordeel van de derde partij in het geschil respecteren en als bindend aanvaarden.

7. Privacy

Alle informatie die wij van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk.

8. Toezicht en beheer

Binnen Puur ziet contactpersoon Hans Bolte toe op naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van jouw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld. Primair dienen klachten eerst tussen Puur en client besproken en (getracht) opgelost te worden. (Tot nu toe is er nooit een klacht geweest)

Voor wat betreft de vervolgprocedure voor klachten over therapie en coaching het volgende:

Hans is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NBVH. De regels van deze beroepsvereniging zijn op deze therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden: info@nbvh.nl. Tevens kan op de site www.nbvh.nl  kan via de kop NBVH meer informatie gevonden worden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu en www.rbcz.nl

Tevens is Hans aangesloten bij de SCAG (ook wat betreft geschillencommissie), ook via de site www.scag.nl  kunt u meer info vinden over klachten. 

Bovendien zijn Hans en Sandra beide SKJ geregistreerd. Dit betekent dat klachten/geschillen wat betreft de jeugdwet primair via de SKJ lopen. Via https://skjeugd.nl/ouders-verzorgers/klacht-indienen.nl kunt u meer info vinden en het bijbehorende formulier voor klachten downloaden. U kunt ook ons vragen om dit formulier te sturen.   

Teven is Sandra aangesloten bij erisietsmisgegaan voor wat betreft klachten (en geschillencommissie) voor particuliere trajecten.  Op de site van deze organisatie vindt u onderaan deze pagina de klachten en geschillenregeling: https://erisietsmisgegaan.nl/klachtenregeling/klacht.  Deze kunt u daar downloaden of van ons in bezit krijgen.

Hiermee voldoet Puur aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz).