Algemene voorwaarden en overige info

Algemene Voorwaarden Begeleiding, Wet op Privacy en meer

Op deze pagina vindt u onder A de algemene voorwaarden eerst tussen cliënten en Puur die therapie en/of coaching volgen vervolgens vindt u, onder B, de behandelovereenkomst die u tekent bij een individueel traject.

Vervolgens vindt u, onder C, de algemene voorwaarden die horen bij de trainingen en cursussen.  Tenslotte vindt u, onder D, de toevoeging van een verplicht document op de website: verwerking gegevens van cliënten in verband met nieuwe wet op de privacy.

 

A ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ BEHANDELOVEREENKOMST (zowel therapie als coaching)

 1. Mocht er sprake komen van een traject dan dient een behandelovereenkomst op schrift worden vastgelegd.  (Het heeft niets te maken met een (zakelijke) overeenkomst en geen behandelovereenkomst staat een  betalingsverplichting vanuit een intake of sessie niet in de weg.)
 2. De behandelovereenkomst is tweeledig;  Dienstverlener en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding dienstverlener – cliënt.
 3. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd
 4. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
 5. dienstverlener en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 6. cliënt geeft aan, schriftelijk of via email/app/sms/post, dat hij geen sessies meer wil afspreken, dit uiterlijk 48 uur voor een (andere) afspraak. Binnen 48 uur geldt een betalingsverplichting.
 7. puur geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 8. cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en dienstverlener;
 9. als gesteld wordt dat in verband met de problematiek van de cliënt, Puur niet de juiste dienstverlener is.
 10. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen dienstverlener en cliënt;
 11. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant/per pin/per factuur of per tikkie die gestuurd wordt na de sessie af.
 12. Indien sprake is van een hernieuwd traject na langer dan een half jaar, wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

7a. Indien verhinderd bij een losse sessie dient een afgesproken sessie 48 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening  wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

7b. Ik werk met een pakket van sessies. Dat betekent dat je ook voor een traject van 5, 10 of 15 sessies kunt kiezen. Jouw investering is dan 425, 800, 1542 of 2200 euro, afhankelijk van een combinatie met de online academy en toevoeging frequentietherapie. Je betaald zo geen 95 euro per sessie maar slechts 80 of 85 euro. Dat komt neer op een gratis sessie wanneer je het hele traject volgt. Een mooie korting voor jou en je commitment. Er zijn een aantal voorwaarden: – Ben jij ziek, met vakantie of elke andere reden van afwezigheid dan komt hier geen restitutie van. De gratis sessie die ik er bij heb gegeven kun je hier dan voor in de plaats rekenen.- Voor degenen die dit bedrag niet in een keer kunnen missen is het mogelijk om in twee termijnen te betalen. – De prijzen zijn incl. 21% btw voor particulieren en excl. 21% btw voor zzp’ers en bedrijven.

 1. Bij therapie alswel coaching: De therapeut houdt een schriftelijk dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Wilt u achteraf verslag dan wordt daarvoor een sessietarief in rekening gebracht. Ook als u in het traject vergoeding kreeg van de gemeente en deze vergoeding niet meer geldt.
 2. Puur houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.  Puur is gehouden de dossiers 20 jaar te bewaren.
 3. Puur is aangesloten bij de SCAG, ook via de site www.scag.nl kunt u meer info vinden over klachten. Hiermee voldoet Puur aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Heeft u een klacht via de jeugdwet, dan gaat de klacht via de SCAG. 

 

 1. Puur is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 2. Puur is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Beethovenlaan 226, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 3. Puur heeft met een aantal collega praktijken een waarnemingsovereenkomst in geval van vakantie en/of andere onvoorziene omstandigheden waardoor de therapie geen doorgang bij Puur kan hebben en u toch graag de nodige steun wilt blijven ervaren.

14 Hieronder vindt u een voorbeeld van de behandelovereenkomst die we aangaan met cliënten, deze tekent u bij aanvang.

B De Behandelovereenkomst

Naam cliënt :
Adres :
Woonplaats :
Email :
Telefoonnr :
Geboortedatum :

Graag onderstaande rondjes aanvinken voor bekend/akkoord:

 

 • De cliënt stelt het  wel/niet* op prijs dat informatie bij de huisarts, specialist, school of collega-hulpverlener wordt ingewonnen.(zo nodig). Wat betreft financiering door de jeugdwet: overleg hoort bij de overeenkomst vanuit gemeente.

 

 • Client is wel/niet in het verleden ziek thuis/ziekenhuis geweest om een anders dan lichamelijke oorzaak?

 

 • Client is wel/niet bekend met medicijngebruik anders dan pijnstillers. Zo ja evt welke?………………………………..

 

 • Client is akkoord dat de huisarts op de hoogte wordt gesteld van trajecten bij Puur. Indien nodig kan contact worden opgenomen voor overleg. Naam huisarts…………………………………………………………………. .

 

 • Huisarts is bekend met klachten van cliënt? Aanbevolen wordt om behandeling  in elk geval te melden.

 

 • Therapeut houdt een papieren dossier bij vanuit de sessies (geen verslag), dit dossier dient bewaard te worden. Client is daarvan op de hoogte en geeft hiervoor toestemming. Dit wordt achter slot en grendel bewaard voor een periode van 20 jaar. Puur digitaliseert in principe verslagen niet, mede om de privacy.

 

 • De therapeut is gehouden aan wettelijke en ethische normen en codes in ons vakgebied; beroepscode en tuchtrecht en de geldende normen volgens de meldcode. Dat houdt in dat alle informatie betreffende u vertrouwelijk is en daar zorgvuldig mee wordt omgegaan.

 

 • De klachtenregeling en algemene voorwaarden vindt u op de website onder puurtherapie.nl /over puur/algemene voorwaarden en wordt met ondertekening als bekend verondersteld.

 

 • Intake is 95 euro individuele sessie. Ik werk met een pakket van sessies. Dat betekent dat je ook voor een traject van 5, 10 of 15 sessies kunt kiezen. Jouw investering is dan 425, 800, 1542 of 2200 euro, afhankelijk van een combinatie met de online academy en toevoeging frequentietherapie. Je betaald zo geen 95 euro per sessie maar slechts 80 of 85 euro. Dat komt neer op een gratis sessie wanneer je het hele traject volgt. Een mooie korting voor jou en je commitment. Er zijn een aantal voorwaarden: – Ben jij ziek, met vakantie of elke andere reden van afwezigheid dan komt hier geen restitutie van. De gratis sessie die ik er bij heb gegeven kun je hier dan voor in de plaats rekenen.- Voor degenen die dit bedrag niet in een keer kunnen missen is het mogelijk om in twee termijnen te betalen. – De prijzen zijn incl. 21% btw voor particulieren en excl. 21% btw voor zzp’ers en bedrijven.

 

 • Telefonisch contact wordt bijgehouden in tijd als het regelmatig wordt. Bij elk vol uur wordt een sessie uitgeschreven als factuur. Mocht het nodig zijn dat een verslag wordt gemaakt, dan wordt daarvoor het sessietarief aangehouden
 • Puur moet van verschillende instanties en voor ons eigen leereffect evaluaties afnemen. In elk geval sturen we u graag een eindevaluatie, akkoord?

 

 • Client wil per email de nieuwsbrief van Puur ontvangen

Alle eventuele, nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie uit het medisch dossier bij de huisarts of van eigen ervaringen, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

De cliënt en therapeut verklaren bovenstaande  te hebben gelezen en gaan hiermee akkoord

 

Datum:                                                         Plaats:                                      Handtekening cliënt/ouder 1

 

 

Handtekening therapeut:                                                                            Handtekening cliënt/ouder 2

C  Algemene voorwaarden trainingen en cursussen

 

 1. Geldigheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten in het kader van de trainingen en cursussen aangeboden door Puur

 1. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst wordt eerst bindend na mondelinge of schriftelijke (inclusief email) aanmelding van een betreffende training en of workshop.

2.2 De drukwerken en overige leermiddelen, welke door Puur ter beschikking worden gesteld, zijn zo goed mogelijk samengesteld op grond van onderzoek en praktijkervaring. Puur aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie van de inhoud c.q. de daarin vermelde aanwijzingen door de afnemer.

 1. Prijzen

3.1 Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de prijzen die gelden op de startdatum.

 1. Samenstelling opleiding

4.1 De training of workshop wordt zoveel mogelijk gegeven zoals omschreven in de drukwerken van Puur.  Puur behoudt echter het recht om de samenstelling van de training of workshop aan te passen aan inzichten, die op dat moment gelden.

 1. Aanvullende regels

5.1 De training of cursus vindt alleen doorgang indien er voldoende aanmeldingen zijn, dit ter beoordeling van Puur

5.2 Puur beslist in principe 2 weken voor de geplande aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van de training/cursus. Puur behoudt zich echter het recht voor om deze beslissing te verschuiven naar 1 week voor de geplande aanvangsdatum.

5.3 Mocht Puur besluiten om de training te annuleren, dan heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag dat aan Puur in het kader van deze training of workshop is overgemaakt.

5.4 Indien Puur de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt, heeft de deelnemer het recht om binnen één week na ontvangst van het bericht, de inschrijving kosteloos te annuleren.

 1. Annulering

6.1 Om misverstanden te voorkomen accepteert Puur uitsluitend schriftelijke annuleringen (email). Een mondelinge annulering is niet geldig.

6.2 De datum waarop Puur de schriftelijke annulering ontvangt, geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.

6.3 Bij annulering gelden de volgende voorwaarden: – Bij annulering tot 4 weken voor aanvang is 1/3 van de totaalprijs aan annulerings- en administratiekosten verschuldigd. – Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de opleiding, is het volledige deelnemersgeld verschuldigd. – Het sturen van een vervanger is toegestaan, mits dit voor aanvang van de training of workshop schriftelijk aan Puur is doorgegeven.

6.4 Restitutie van een gedeelte van het deelnemersgeld vindt alleen dan plaats wanneer tussentijdse beëindiging het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In dat geval dient een bewijs in de vorm van een medisch attest of anderszins te worden overlegd.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Puur is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:  – overmacht; – daden of nalatigheden van afnemer/werkgever, zijn ondergeschikten, dan welk andere personen die door of vanwege hem tewerk zijn gesteld; – enige andere van buiten afkomende oorzaak. – Puur is aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede aan eigendommen van afnemer/ werkgever en/ of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Puur of van hen die door haar belast zijn met de uitvoering van de opleidingsactiviteit. – Puur  zal in beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en / of gevolgschade van afnemer/ werkgever te vergoeden.

 1. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Bij betalingen vanuit het buitenland zullen bijkomende bankkosten voor rekening komen van de afnemer.

8.3 Puur is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

8.4 Indien Puur zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- cq proceskosten.

8.5 Bij niet (tijdige) betaling is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en komen eventueel getroffen betalingsregelingen te vervallen. Puur is dan gerechtigd de afnemer uit te sluiten van deelname van de opleiding of cursus, hetgeen de betalingsverplichting onverlet laat.

 1. Auteursrechten

9.1 Het auteursrecht op het IK-KOMPAS, Innerlijk Kompas (zie website Tzolkind.nl) de overige producten en het eigen lesmateriaal van Puur berust bij Puur zelf. Het is de afnemer niet toegestaan het lesmateriaal te verveelvoudigen en/ of te  openbaren- op welke wijze dan ook- zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur.

9.2 Het is de afnemer niet toegestaan het lesmateriaal, hetzij om niet, hetzij tegen betaling, aan derden in gebruik te geven of af te staan.

 1. Geheimhouding

10.1 Puur is gebonden aan de beroepscode. Dat houdt in dat alle informatie betreffende u vertrouwelijk is en daar zorgvuldig mee wordt omgegaan.

 

 

 

 

D Toevoeging: verplicht document verwerking gegevens van cliënten in verband met nieuwe wet op de privacy: (mocht u het interessant vinden: u kunt hier zien welke gegevens we te registreren hebben en mogelijk welke niet. Ook welke spelregels zoals gelden. Deze informatie moeten voor kwaliteitsdoeleinden en openheid aan u tonen ook. Excuses als u dit teveel onzinnige tekst vindt)

 

Stap 1. Benoemen persoonsgegevens

Onderstaand ziet u welke persoonsgegevens worden vastgelegd in het cliëntendossier en op welke documenten van Puur.

x Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en) in behandelovereenkomst en op facturen
x Geboortedatum van de cliënt(en) in behandelovereenkomst en op facturen
x Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en) in behandelovereenkomst/telefoon/emailprogramma

Bij minderjarige cliënten:

x Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders in behandelovereenkomst

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leggen we de volgende verdere gegevens vast:

x Huisarts alleen in geval dit nodig wordt geacht, in behandelovereenkomst
x School van de minderjarige cliënt alleen in geval dit nodig wordt geacht, in behandelovereenkomst

Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:
Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd. Het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij het gaat om een uitzondering. Dit kan zijn: Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) alswel voor cliënten via de gemeente  als ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ, waaronder Hans valt.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

Godsdienst of levensovertuiging;
x Gezondheid; in behandelovereenkomst en papieren dossier
x Zaken m.b.t. de seksualiteit; in behandelovereenkomst en papieren dossier (indien nodig)
x Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin. in behandelovereenkomst en papieren dossier (indien nodig)

Het Burger Service Nummer (BSN)
Opmerking over het vastleggen van het Burgerservicenummer (BSN):
Organisaties buiten de overheid mogen een Burgerservicenummer alleen gebruiken als dit in een wet is bepaald. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven. Puur gebruikt deze voor het werken voor gemeentes en altijd in een beveiligde omgeving.

Zorgverleners mogen het BSN bijvoorbeeld gebruiken als zij werken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dat is niet het geval bij een complementair, of alternatief therapeut. In dat geval mogen we BSN niet vastleggen. De declaratie in het kader van de aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en is geen grond voor het gebruik van het BSN.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door worden verwerkt.
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op ons werk. Voor de gemeentes gelden daarbij de normen van HKZ 143 waarvoor we zijn gecertificeerd.  Om die reden hebben we openheid te geven over het volgende wat betreft het omgaan met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een dossier bij te houden. Dit geldt voor trajecten via de gemeente  alswel voor individuele therapeutische trajecten.
 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
 3. Beroepsgeheim
  Voor Puur geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
 4. Minderjarigen
  Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Doel van een dossier/behandelplan:
1. Het geeft duidelijkheid wat er speelt, waaraan gewerkt dient te worden of wat van invloed kan zijn. Ook worden vaak doelen besproken om aan te werken.

Puur heeft vast te leggen, (en u bij deze te informeren dus) hoe de cliënt/patiënt geïnformeerd wordt:

x Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
x Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document.
x Op de website staat informatie over de werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
x Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document.
x Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen. Dit is altijd beveiligd en we doen dit om louter contact te hebben. Gegevens worden niet zonder toestemming anders gebruikt.

x Puur is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode hebben we een beroepsgeheim.
x Verschillende collega’s hebben toegang tot dossiers. Zij vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels, dit alleen in geval van nood en overleg met cliënten die therapie volgen. Het gaat met name om J van de Vegt, lid van de NBVH met wie een waarnemingsovereenkomst is gesloten. Voor cliënten vanuit de gemeente is dit Marleen Laroy-Noordzij van praktijk Zeilen op de Wind.

x Ik bespreek voor SKJ (gemeentes) wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

Toevoeging: de beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers) zijn als volgt geregeld

Ik ben verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

x Puur werkt met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard
x Puur werkt met een digitaal cliëntendossier, deze bevat voornamelijk facturen. Dit is beveiligd door een wachtwoord.

x Puur maakt regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden
x Doordat we regelmatig de laatste versie update van onze software installeren, zorgen we ervoor dat onze software optimaal beveiligd is

Leveranciers waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten zijn:
1. dit is niet van toepassing

Ondertekening en datum

19-05-2018 S. Bolte-Schutte PUUR Therapie en coaching